Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.

Thesis

Ekslibris Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezler ( Tez Numaraları)

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

375200 İSMAİL ASLAN Görsel iletişim tasarımı açısından ekslibris sanatı: Örnek uygulamalar ve grafik tasarım çözümlemeleri / Exlibris art in terms of visual communication design: Model applications and graphic design analysis 2014 Yüksek Lisans Fırat Ünv. GSF

385391 GONCA ARSLAN Fotografik Yöntemlerle Yapılan Ekslibris Çalışmaları / Exlibris designes with Photographic Methods 2014 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi GSF

335162 SULTAN BENER Exlibris sanatında kadın imgesinin kullanımına ilişkin exlibris sanatçılarının görüşlerinin değerlendirilmesi / Exlibris artists opinions the usage of woman image in the art of exlibris 2013 Yüksek Lisans Dumlupınar Ünv. GSF

328833 ORHAN ARDAHANLI Ekslibris tasarımında kadın imgesi / Woman image in the exlibris design 2013 Yüksek Lisans Atatürk Ünv. GSF

328879 MERVE YILDIRIM Sembollerin tarihsel süreçte ekslibris sanatına yansıması ve güzel sanatlar fakültelerinde görsel iletişim ve grafik tasarımı bölümlerinde bir modül önerisi. / The reflection of symbols to the art of exlibris i?n the historical backgraund and the model proposal in the department of visual communication and graphic design in the faculty of fine arts. 2013 Doktora Gazi Ünv. Eğitim Fak.

304362 GÖZDE EDA TEKCAN Bir iletişim aracı olarak ekslibris ve işlevi / Exlibris and its function as an medium of communication 2011 Sanatta Yeterlik Mimar Sinan Ünv. GSF

263473 ŞAFAK ERDEM Ekslibris sanatının gelişim süreci, kültürlerarası etkileşimdeki önemi ve bu sanatın Türkiye’de yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar / Development process of exlibris artistry, importance of intercultural interaction and efforts to make it prevalent in Turkey 2010 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Ünv. Eğt. Fak.

210996 HAVANUR HONCA Exlibris sanatı ve dijital ortamda exlibris sanatı uygulamaları / The art of exlibris and its applications in the digital media 2007 Yüksek Lisans Akdeniz Ünv. GSF

210698 BERNA İŞBİLİR AYDIN Kimlik betimleyici tasarımlar: Mühürler / Identıty descrıbıng desıgns: Seals 2007Yüksek Lisans Cumhuriyet Ünv. Eğitim Fak.

211505 SEZİN TÜRK Geçmişten günümüze Almanya’da ekslibris / Exlibris from past to present in Germany 2007 Yüksek Lisans Anadolu Ünv. GSF

189616 MERAL PER Exlibris ve A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin exlibris konusuna ilişkin ilgileri / Exlibris and the interest of the fourth-year students at the program in arts and crafts education in the department of fine arts education at A.I.B.U 2006 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Ünv. Eğt. Fak.

191034 AYBEN KAYNAR Kaynak ve dayanaklarıyla Exlibris ve bir örnek sanatçı: Hasip Pektaş
/ Origins and support systems of Exlibris and an artist: Hasip Pektas 2006 Yüksek Lisans Mustafa Kemal Ünv. GSF

191631 FİDAN GÜNEŞ Yüksek öğretim grafik sanatı eğitiminde Ekslibrisin önemi / Importance of Exlibris graphic art education in academies 2006 Yüksek Lisans Marmara Ünv. Eğitim Fak.

144293 SALİH DENLİ Exlibris tasarımında tipografi ve kaligrafi kullanımı “tipografik ve kaligrafik exlibris uygulamaları” / Usage of typography and calligraphy in exlibris design “typographic and calligraphic exlibris applications” 2004 Sanatta Yeterlik Hacettepe Ünv. GSF

73582 GÖKHAN OKUR Exlibris ve iletişim / Exlibris and communication 1998 Yüksek Lisans Hacettepe Ünv. GSF

About the Author

Hasip Pektaş was born in Ermenek in 1953. He has been working as a Professor at Isik University, Faculty of Fine Arts in the Visual Communication Design Department in Istanbul. He wrote a book about "Ex-libris". He has also been working hard to make ex-libris well-known in Turkey. He organized 1st and 2nd International Ex-libris Competition in 2003-2007, 33rd FISAE International Ex-libris Congress and Ex-libris Competition in 2010 in Istanbul. He founded Istanbul Ex-libris Museum in Işık University in 2014. He is the President of Istanbul Ex-libris Society. http://www.hasippektas.com

Follow Me

Leave a reply