Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.

Theses

EX-LIBRIS M.Sc., S. Proficiency, Ph.D. THESES
Source: (06.02.2020) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

     1. Ayben Kaynar Kaynak ve dayanaklarıyla Exlibris ve bir örnek sanatçı: Hasip Pektaş
Origins and support systems of Exlibris and an artist: Hasip Pektas
Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
     2. Erkan Beyaz Exlibris sanatında anlatım dili ve paylaşım
Sharing and expression in the art of bookplates
Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans 2015
     3. Fidan Güneş Yüksek öğretim grafik sanatı eğitiminde Ekslibrisin önemi
Importance of Exlibris graphic art education in academies
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
     4. Gonca Arslan Fotoğrafik yöntemlerle yapılan ekslibris çalışmaları
Exlibris studies in photographic methods
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans 2014
     5. Gökhan Okur Exlibris ve iletişim
Exlibris and communication
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans 1998
     6. Gözde Eda Tekcan Bir iletişim aracı olarak ekslibris ve işlevi
Exlibris and its function as an medium of communication
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlik 2011
     7. Havanur Honca Exlibris sanatı ve dijital ortamda exlibris sanatı uygulamaları
The art of exlibris and its applications in the digital media
Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans 2007
     8. İbrahim Eren Üstüner Resim-iş öğretmenliği anasanat atölye (Grafik) derslerinde tasarlanan ekslibris çalışmalarının tasarım eleman ve ilkelerine göre değerlendirilmesi
Assessment of exlibrises designed in arts education program graphic studio courses according to design elements and principles
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans 2017
     9. İsmail Aslan Görsel iletişim tasarımı açısından ekslibris sanatı: Örnek uygulamalar ve grafik tasarım çözümlemeleri
Exlibris art in terms of visual communication design: Model applications and graphic design analysis
Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans 2014
  10. Melike Köseler Mülkiyet işareti olarak Osmanlı mühürleri ve Exlibris ilişkisi
Relation between Ottoman stamps and Exlibrii as property signs
Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans 2019
  11. Meral Per Exlibris ve A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin exlibris konusuna ilişkin ilgileri
Exlibris and the interest of the fourth-year students at the program in arts and crafts education in the department of fine arts education at A.I.B.U
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
  12. Merve Yıldırım Sembollerin tarihsel süreçte ekslibris sanatına yansıması ve güzel sanatlar fakültelerinde görsel iletişim ve grafik tasarımı bölümlerinde bir modül önerisi
The reflection of symbols to the art of exlibris i?n the historical backgraund and the model proposal in the department of visual communication and graphic design in the faculty of fine arts
Gazi Üniversitesi Doktora 2013
  13. Orhan Ardahanlı Ekslibris tasarımında kadın imgesi
Woman image in the exlibris design
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans 2013
  14. Salih Denli Exlibris tasarımında tipografi ve kaligrafi kullanımı ‘tipografik ve kaligrafik exlibris uygulamaları’
Usage of typography and calligraphy in exlibris design ‘typographic and calligraphic exlibris applications’
Hacettepe Üniversitesi Sanatta Yeterlik 2004
  15. Sezin Türk Geçmişten günümüze Almanya’da ekslibris
Exlibris from past to present in Germany
Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans 2007
  16. Sultan Bener Exlibris sanatında kadın imgesinin kullanımına ilişkin exlibris sanatçılarının görüşlerinin değerlendirilmesi
Exlibris artists opinions the usage of woman image in the art of exlibris
Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans 2013
  17. Şafak Erdem Ekslibris sanatının gelişim süreci, kültürlerarası etkileşimdeki önemi ve bu sanatın Türkiye’de yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar
Development process of exlibris artistry, importance of intercultural interaction and efforts to make it prevalent in Turkey
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans 2010
  18. Yurduşen Konanç Dijital ortamda Ekslibris sanatının gelişimi ve önemi ile sanatçı Martin R. Baeyens’ in eserleri ve temsiliyeti
The development and iimportance of the art of Exlibris on the digital platform with the works and representation of Martin R. Baeyens
Giresun Üniversitesi Yüksek Lisans 2019
  19. Zeynep Dilan Fırat Art nouveau bağlamında exlibris sanatı
Art of bookplate in the context of art nouveau
Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans 2019

About the Author

Hasip Pektaş was born in Ermenek in 1953. He has been working as a Professor at Isik University, Faculty of Fine Arts in the Visual Communication Design Department in Istanbul. He wrote a book about "Ex-libris". He has also been working hard to make ex-libris well-known in Turkey. He organized 1st and 2nd International Ex-libris Competition in 2003-2007, 33rd FISAE International Ex-libris Congress and Ex-libris Competition in 2010 in Istanbul. He founded Istanbul Ex-libris Museum in Işık University in 2014. He is the President of Istanbul Ex-libris Society. http://www.hasippektas.com

Follow Me

Comment ( 1 )

  1. Haberler | İstanbul Ekslibris Derneği
    Haberler | İstanbul Ekslibris Derneği
    Monday September 28th, 2020 at 08:54 PM

    […] * “Ekslibris” konusunda yazılan Yüksek Lisans-Doktora tez sayısı 19’u bulmuştur. Çok sevindiricidir. Arkası gelecektir. http://www.aed.org.tr/tr/tezler/ […]

Leave a reply