Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.

THESES of EX-LIBRIS

THESES of EX-LIBRIS

THESES of EX-LIBRIS (M.Sc., S. Proficiency, Ph.D.)
Source: (27.06.2022)) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Ayben Kaynar Kaynak ve dayanaklarıyla Exlibris ve bir örnek sanatçı: Hasip Pektaş
Origins and support systems of Exlibris and an artist: Hasip Pektas
Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
2. Aysel Arda Sırel Exlibris çalışmalarının sanat ve tasarım açısından geleneksel ve dijital ortamda incelenmesi
The examination of exlibris works in traditional and digital environments from the point of art and design
Arel Üniversitesi Yüksek Lisans 2019
3. Berna İşbilir Aydın Kimlik betimleyici tasarımlar: Mühürler
Identıty descrıbıng desıgns: Seals
Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans 2007
4. Burçak Ünsal Demir Ekslibris: Bedensel dokunuşların izleri
Ex-libris: The marks of bodily touches
Işık Üniversitesi Yüksek Lisans 2015
5. Erkan Beyaz Exlibris sanatında anlatım dili ve paylaşım
Sharing and expression in the art of bookplates
Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans 2015
6. Esma Unsal Larette Deneysel Ekslibris
Experimental Ex-Libris
Université Bordeaux Montaigne MICA ve Gazi Üniversitesi Doktora 2021
7. Feryal Beykal Orhun İlköğretim okulları 6. sınıf resim-iş dersi öğretim programındaki özgün baskıresim konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemi ile uygulanmasının öğrencilerinin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcığına etkisi
The primary education 6th grade art and craft lesson programme in the printmaking subjects, which are applied multi disciplinary art education method, to the influence of the student’s achievent, their attitudes and the retention of learning
Gazi Üniversitesi Doktora 2005
8. Fidan Güneş Yüksek öğretim grafik sanatı eğitiminde Ekslibrisin önemi
Importance of Exlibris graphic art education in academies
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
9. Gizem Ecehan Emir Çağdaş baskı resim uygulamalarında ekslibris
Ex libris in contemporary printmaking applications
Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans 2017
10. Gonca Arslan Fotoğrafik yöntemlerle yapılan ekslibris çalışmaları
Exlibris studies in photographic methods
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans 2014
11. Gökhan Okur Exlibris ve iletişim
Exlibris and communication
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans 1998
12. Gözde Eda Tekcan Bir iletişim aracı olarak ekslibris ve işlevi
Exlibris and its function as an medium of communication
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlik 2011
13. Havanur Honca Exlibris sanatı ve dijital ortamda exlibris sanatı uygulamaları
The art of exlibris and its applications in the digital media
Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans 2007
14. İbrahim Eren Üstüner Resim-iş öğretmenliği anasanat atölye (Grafik) derslerinde tasarlanan ekslibris çalışmalarının tasarım eleman ve ilkelerine göre değerlendirilmesi
Assessment of exlibrises designed in arts education program graphic studio courses according to design elements and principles
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans 2017
15. İsmail Aslan Görsel iletişim tasarımı açısından ekslibris sanatı: Örnek uygulamalar ve grafik tasarım çözümlemeleri
Exlibris art in terms of visual communication design: Model applications and graphic design analysis
Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans 2014
16. Melike Köseler Mülkiyet işareti olarak Osmanlı mühürleri ve Exlibris ilişkisi
Relation between Ottoman stamps and Exlibrii as property signs
Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans 2019
17. Meral Per Exlibris ve A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin exlibris konusuna ilişkin ilgileri
Exlibris and the interest of the fourth-year students at the program in arts and crafts education in the department of fine arts education at A.I.B.U
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans 2006
18. Merve Günaydın Resim-İş Öğretmenliği Özgün Baskıresim Atölye Derslerinde Tasarlanan Ekslibris Çalışmalarının Tasarım Eleman ve İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Exlibris Studies Designed in the Art of Printing Workshop Courses According to the Design Elements and Principles

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans 2021
19. Merve Yıldırım Sembollerin tarihsel süreçte ekslibris sanatına yansıması ve güzel sanatlar fakültelerinde görsel iletişim ve grafik tasarımı bölümlerinde bir modül önerisi
The reflection of symbols to the art of exlibris i?n the historical backgraund and the model proposal in the department of visual communication and graphic design in the faculty of fine arts
Gazi Üniversitesi Doktora 2013
20. Orhan Ardahanlı Ekslibris tasarımında kadın imgesi
Woman image in the exlibris design
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans 2013
21. Salih Denli Exlibris tasarımında tipografi ve kaligrafi kullanımı ‘tipografik ve kaligrafik exlibris uygulamaları’
Usage of typography and calligraphy in exlibris design ‘typographic and calligraphic exlibris applications’
Hacettepe Üniversitesi Sanatta Yeterlik 2004
22. Sevdiye Garcia Türk çağdaş resim sanatı ve özgün baskı eserlerinde kadın imgesi
The female imagery in the contemporary Turkish painting and original print works
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Yüksek Lisans 2018
23. Sezin Türk Geçmişten günümüze Almanya’da ekslibris
Exlibris from past to present in Germany
Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans 2007
24. Sultan Bener Exlibris sanatında kadın imgesinin kullanımına ilişkin exlibris sanatçılarının görüşlerinin değerlendirilmesi
Exlibris artists opinions the usage of woman image in the art of exlibris
Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans 2013
25. Şafak Erdem Ekslibris sanatının gelişim süreci, kültürlerarası etkileşimdeki önemi ve bu sanatın Türkiye’de yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar
Development process of exlibris artistry, importance of intercultural interaction and efforts to make it prevalent in Turkey
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans 2010
26. Vedat Çolak Kültürlerarası İleti̇şi̇mde Eksli̇bri̇si̇n Rolü Ve Yaygınlaşmasındaki̇ Etmenleri̇n Uzman ve Sanatçı Görüşleri̇yle Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Evaluation of The Role of Ex-Libris In Intercultural Communication and The Factors In Its Spread With Expert and Artist Views
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans 2023
27. Yurduşen Konanç Dijital ortamda Ekslibris sanatının gelişimi ve önemi ile sanatçı Martin R. Baeyens’ in eserleri ve temsiliyeti
The development and iimportance of the art of Exlibris on the digital platform with the works and representation of Martin R. Baeyens
Giresun Üniversitesi Yüksek Lisans 2019
28. Zeynep Dilan Fırat Art nouveau bağlamında exlibris sanatı
Art of bookplate in the context of art nouveau
Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans 2019

 

 

About the Author

Hasip Pektaş was born in Ermenek in 1953. He has been working as a Professor at İstinye University, Faculty of Communication in the Visual Communication Design Department in Istanbul. He wrote a book about "Ex-libris". He has also been working hard to make ex-libris well-known in Turkey. He organized 5 International Ex-libris Competitions and 33rd FISAE International Ex-libris Congress in 2010 in Istanbul. He founded Istanbul Ex-libris Museum in Selçuk Ecza Holding in 2019. He is the President of Istanbul Ex-libris Society. http://www.hasippektas.com

Follow Me

Leave a reply